Wat zegt de nieuwe CAO over vergoeding studenten?

Wat zegt de nieuwe CAO over vergoeding studenten?

Een terugkerend thema bij samen opleiden is het uitbetalen van een vergoeding aan studenten. Om die reden zijn in maart 2022 in het bestuurdersoverleg van Samen Opleiden | AOSL de oude afspraken herijkt en opnieuw vastgesteld.

Met de komst van de nieuwe CAO wordt melding gemaakt van een stagefonds. Zowel de AOb als de VO-raad berichten hierover.

In het onderhandelaarsakkoord wordt hier het volgende over gezegd: ‘Sociale partners spreken af zich in te zetten om te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling. …. Partijen onderzoeken gezamenlijk hoe een stagevergoedingsregeling ingericht en gefinancierd kan worden, waarbij het inrichten van een stagefonds een mogelijke oplossingsrichting is.’

Als samenwerkingsverband wachten we de ontwikkelingen af. Vooralsnog hanteren we de eerder gemaakte afspraken.

Afspraak maart 2022 - Vergoedingen studenten binnen Samen Opleiden | AOSL

Met de groei van Samen Opleiden (nieuwe partnerschappen, nieuwe partners in eigen partnerschap) is de vraag over vergoeding van studenten weer actueel. Het blijkt dat hier zowel binnen als tussen de partnerschappen verschillend mee wordt omgegaan.  Met de wens om de afspraken simpel en werkbaar te houden is in het bestuurdersoverleg van Samen Opleiden | AOSL (28 maart 2022) het volgende afgesproken:

  • De VOG wordt door de school aan de student vergoed
  • De reiskosten worden door de school aan de student vergoed, als er sprake is van extra kosten boven op de OV-vergoeding die de student ontvangt van DUO.
  • Gedurende het werkplekleren is er geen sprake van LIO-vergoedingen
  • Indien een student ingezet wordt op een vacature is er sprake van een arbeidsrelatie en hoort daar een passend arbeidscontract bij


NB: De term LIO, leraar in opleiding, staat voor een student in de eindfase van de opleiding. In de wandelgangen wordt deze term veelal oneigenlijk gebruikt. In de CAO VO wordt verwezen naar een ‘Leerarbeidsovereenkomst leraar in opleiding’. Een dergelijke overeenkomst is een tripartiete overeenkomst die ook door het opleidingsinstituut moet worden getekend. Dit kan alleen voor duale opleidingstrajecten. In ons samenwerkingsverband zijn er geen duale opleidingstrajecten.


< Ga terug naar overzicht
Delen