Onze partners

Schoolopleider
Peter Coenders
Schoolopleider
Lud de Jager

Philips van Horne

Aanbod niveaus: mavo, havo
Aantal leerlingen: 2200 leerlingen

Naast de richting mavo en havo biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Waaronder het ondewerwijsconcept Koers.
Koers is een leerstroom waarin de leerling de ruimte krijgt om zichzelf beter te leren kennen én te ontdekken. Ze geven zelf richting aan en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. 

De doelstelling van de school is: leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij. De school legt in haar onderwijs sterk het accent op de begeleiding van de leerlingen. Deze openheid betekent concreet dat de school waarden als verdraagzaamheid, respect, vrijheid en vertrouwen als basis kent voor de omgang met elkaar. Het onderwijs krijgt vanuit deze waarden zijn vorm; het is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene. Dat onderwijs is een geheel van effectief onderwijs, vormend onderwijs en leerlinggericht onderwijs.

werkplekleren
Aanstaande leraren worden begeleid en opgeleid door een drietal personen : werkplekbegeleider, schoolopleider, instituutsopleider. Deze drie partijen zijn geschoold en/of gecertificeerd volgens de nieuwste richtlijnen opdat studenten conform de actuele, wettelijke eisen kunnen worden ondersteund. Hierbij wordt altijd maatwerk geleverd: de persoonlijkheid en identiteit van elke student afzonderlijk bepaalt in hoge mate de vorm en aard van de begeleiding.

Behalve lesbezoeken, (voortgangs)gesprekken en intervisie worden er ook elk jaar kenniskringen georganiseerd waarbij de drieslag van het leren (leerlingen-(aanstaand)leraar – opleider) centraal staat.
Onderzoek heeft ook een plek op de Philips van Horne. We hebben een kundige onderzoekscoördinator in huis die alle studies in kaart brengt en begeleid. Hier vallen ook de APO’s onder.

Een (aanstaand) leraar komt op de Philips van Horne terecht in een warm bad en maakt kennis met de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs, ook buiten zijn vakgebied en taken/opdrachten om.


Website

< terug naar overzicht