Onze partners

Schoolopleider
Christel Steinbusch

Emma College

Aanbod niveaus: vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl
Aantal leerlingen: 650 leerlingen

Het Emmacollege biedt in de beroepsgerichte leerwegen de volgende profielen aan:

  • Economie en ondernemen (E&O)
  • Zorg en welzijn (Z&W)
  • Media, vormgeving en ICT (MVI) 
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI) 
  • Produceren, installeren en energie (PIE) 
  • Mobiliteit en transport (M&T) 

Ons onderwijssysteem is vernieuwd. Leerlingen leren op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Hierdoor hopen wij de motivatie van de kinderen te bevorderen. Elke dag start in leerjaar 1 en 2 zoveel mogelijk bij de mentor.

De mentor neemt het dagprogramma met de daarbij horende activiteiten en verplichtingen met de leerlingen door. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij (extra) aandacht besteden. In de middaguren is er ruimte voor talentontwikkeling in de ruimste zin van het woord waaronder sport en culturele activiteiten. 
Na het tweede leerjaar kiezen alle leerlingen, nadat zij van de deskundigen op school advies hebben ontvangen, een leerweg: mavo, de kader- of basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast kiezen de leerlingen een profiel.

Onze school onderscheidt zich van andere scholen door het feit dat wij veel aandacht besteden aan het welbevinden van leerlingen. Leerlingen moeten zich gewaardeerd voelen, waardoor ze lekker in hun vel zitten en het gevoel hebben dat ze worden geaccepteerd zoals ze zijn, waardoor het zelfvertrouwen zodanig toeneemt dat de resultaten op een positieve wijze worden beïnvloed. We gaan veelvuldig in gesprek met de leerlingen waarin vragen aan de orde komen als wat wil je ( wat is je droom?), wat kun je, wat doe je? Wij belonen goed gedrag m.b.v. SWPBS ( School Wide Positive Behaviour Support)  

werkplekleren
Studenten die op onze school komen werkplekleren worden ondersteund door professionele begeleiders. Studenten krijgen volop de gelegenheid om hun competenties te ontplooien, waarbij naast hun pedagogisch/didactische vaardigheden ook hun coachingsbekwaamheden worden ontwikkeld. Naast de traditionele onderwijsmethodes maken wij veelvuldig gebruik van de mogelijkheden die de moderne digitale onderwijspraktijk biedt. Een aantal secties maakt gebruik van volledig digitale lesmethodes. Een student geeft aan welke leerdoelen hij/zij heeft en wij passen onze begeleiding daaraan aan.


Website

< terug naar overzicht